สัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9
สัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9 

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "สหกรณ์:พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2534 

            จากนั้น ทรงเปิดการสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรการสหกรณ์ของทั้งสองประเทศมีแนวคิด และมุมมองที่กว้างไกล เข้าใจในการบริหารจัดการ และส่งเสริมนวัตกรรมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านการสัมมนาและการบรรยาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสหกรณ์ อาทิ บทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันและบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ การจัดการและการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สหกรณ์นักเรียน:สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง" ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ที่เน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งมีการขยายผลเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีสถานศึกษาในโครงการที่จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนรวม 746 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน และนำไปทดลองใช้ อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มองโกเลีย บังกลาเทศ และภูฏาน ซึ่ง นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และ นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้ด้วย