ชสท.เยี่ยม สกก.พิมาย จก.
ชสท.เยี่ยม สกก.พิมาย จก. 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) คณะกรรมการฯ และพนักงานชสท. ได้เดินทางไปเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยนายอยู่ สมานมิตร ประธานกรรมการ สกก.พิมาย จำกัด ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งภายใต้นโยบาย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เลิศล้ำแหล่งทุน เกื้อหนุนธุรกิจ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ต้นแบบในด้านการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกงานได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณปาณชญา บวชสันเทียะ ท่านผู้จัดการ เป็นผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเข้าถึงสมาชิกอย่างแท้จริงจึงเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญ ของความสำเร็จด้านธุรกิจของสหกรณ์อีกด้วย