การพัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 13/2554 ณ จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 13/2554 ณ จังหวัดขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 13/2554 ขึ้น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
          พิธีเปิดการฝึกอบรมเริ่มขึ้นโดย นายลำปาง แหวะสอน ประธานกรรมการฯ ชสก.ขอนแก่น จำกัด กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ และในงานนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสหกรณ์เขต 7 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม และหนองคาย และยังมีสหกรณ์สมาชิกเขต 6 จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน
เวลา 10.00 น. นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ได้รับการฝึกอบรม ต่อมาในเวลา 11.15 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้ให้ความรู้ในแง่ของวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนนโยบายของชสท. สู่การปฏิบัติ จากนั้นเวลา 13.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติการที่ดีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” เริ่มขึ้นโดย นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และเวลา 14.30 น. กับหัวข้อ “เขตการค้าเสรีอาเซียน กับ การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
          ต่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มการบรรยายหัวข้อ “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์” โดยนางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรนฤทธิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,เวลา 9.45 น. หัวข้อ “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคเกษตร” โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ต่อด้วย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” และลำดับสุดท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของนายศิริชัย ออสุวรรณ จากนั้นปิดการฝึกอบรมด้วยการมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นอกจากเนื้อหาสาระที่มอบให้แด่ผู้ได้รับการฝึกอบรมอย่างคับคั่งแล้ว ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งทางชสท. จัดขึ้นเพื่อความสมานสามัคคีการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมวลสมาชิกอย่างแท้จริงในบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยร่วมดินเนอร์ทอล์ค งานเลี้ยงสังสรรค์กับศิลปินรับเชิญ “นิค นิรนาม” และบุญฉ่ำ ยิ้มแฉ่ง นักแหล่ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรี รวมทั้งรับของรางวัลมากมายจากการสนับสนุนจาก บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด