ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์
นักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี
2554

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ อดีตกรรมการฯ ชสท. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา "ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย" ประจำปี 2554  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2554 ในสาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์