อวยพรปีใหม่ 2555

สวัสดีปีใหม่ 2555

         ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2555 ให้แก่ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

อวยพรปีใหม่ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อวยพรปีใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อวยพรปีใหม่ นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์