กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์ โดย ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 6

เสวนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์

โดย ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 4

สืบเนื่องจากสถาบันพิทยาลงกรณ์และวิชาการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดหลักสูตรอบรม พัฒนาผู้นำสหกร์ขั้นสูง ไปแล้ว 6 รุ่น ผู้นำสหกรณ์กลับไปปฏิบัติงานของแต่ละคนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีมติตั้งคณะทำงานประสานงานและเห็นสมควรจัดงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเผชิญกับภัยธรรมชาติ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-17.30 น. ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเวลา 13.00-14.30น.บรรยาย เรื่อง"การเผชิญกับภัยธรรมชาติ" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี) และเวลา14.30-17.30น. เสวนา เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์เพื่องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน" โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา (สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด), นายศริชัย ออสุวรรณ (ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด), นายวิทยา รักษาทิพย์ (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการปะปานครหลวง จำกัด), นายเจนวิทย์ อภิชัยนันท์ (ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมี นางศุภาภรณ์ ถาปนศิริ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา จากนั้นเวลา 18.00-21.00น.ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูงทุกท่าน ร่วมรับประธานอาหารเย็นและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์รวมผนส./นสส. เนื่องในงานเกษียณคุณวิทยา คุณศุภาภรณ์ คุณสมศักดิ์ ผนส.4และพลเรือโทบงกช ผนส.2 ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น โดยมี อาจารย์ยม นาคสุข ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย