โครงการพลิกฟื้น

โครงการพลิกฟื้น "สหกรณ์การเกษตร" ที่ประสบอุทกภัย54 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 นายศิริชัย ออสุวรรณ (ประธาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด) และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้าร่วมเสวนาโดยผู้ริเริ่มโครงการพลิกฟื้น "สหกรณ์การเกษตร" ที่ประสบอุทกภัย54 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยระหว่างงานสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม เจรจาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรสาขาต่างๆ จากอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจรจาขอความช่วยเหลือ ระบบคำแนะนำซื้อขายจากผู้ผลิตปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาเคมีต่างๆในราคาพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษ