ชสท.และ ทีเจซี ร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
ชสท.และ ทีเจซี ร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด มูลค่า 40,000 บาท และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท ในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โครงการนี้ได้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแจกถุงยังชีพ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี