รุ่นที่ 11/2554 โครงการฝึกอบรม

รุ่นที่ 11/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ" ณ จังหวัดเชียงใหม่


               ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา  และทีมงาน ชสท.ลงพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 11/2554  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  นายบุญเลิศ  แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด กล่าวรายงาน มีตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีฎา เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์  วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน นายทวีวัฒน์  แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  นายปรีชา  พิกุนทอง สหกรณ์จังหวัดลำพูน นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดแพร่ นายชำนาญ กองแก้ว สหกรณ์จังหวัดพะเยา และ นายวิชัย  ชัยกิตติพร  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายได้แก่ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อบรรยาย “แนวคิดในการพลิกฟื้นสหกรณ์”,  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อบรรยาย “แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์”,  นางสาวขนิษฐา   ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวข้อบรรยาย “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์”,  อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หัวข้อบรรยาย “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคเกษตร”, นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ ชสท. หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติการที่ดี เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน”, ศาสตราจารย์ ดร.จิระ หงษ์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “เขตการค้าเสรีอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  นวลสกุล บรรยายหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ”

งานเลี้ยงสังสรรค์กับศิลปินรับเชิญ “นิค นิรนาม” และรับของรางวัลมากมายที่ให้การสนับสนุนโดย บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรมโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด