รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ"
รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ" ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม หลกสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดและผู้เข้ารับการอบรม โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานและแสดงวิสัยทัศน์ของ ชสท. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 คน โดยได้วิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, น.ส.บุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จประวบคีรีขันธ์, อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ,นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ ชสท., ศ.ดร.จิระ หงษ์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล มาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้ชาวสหกรณ์ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่