น้ำท่วม ชสท.

แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยจะส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

แต่พนักงานทุกคนก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดี สามารถมาปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนนี้

จะจู่โจมมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่นับว่าเป็นอุปสรรคกับชสท.