ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง

13 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด โดยนายส่วน จิตรถนอม ประธานกรรมการ, สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด โดยนายส่วน จิตรถนอม ประธานกรรมการและนางยุวดี เสือพันธ์เจริญ ผู้จัดการ, สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด  โดยนายผาด สุภาเสพย์ ประธานกรรมการ และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดโครงการมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยนำท่วม 4 หมู่บ้านในจังหวัดอ่างทอง และขอขอบคุณท่านวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่ได้ประสานงานและร่วมกิจกรรมตลอดงาน