ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายวนิตย์  อาจสาลี กรรมการ,นายสมช่วย  เล็บขาว กรรมการ, นายเฉียบชัย  คงพุทธ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายธงชัย สุภาดี ที่ปรึกษา ชสท. ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร มูลค่า 10,000 บาท แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด