ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยและพัฒนาหลัก ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ โดยมี ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมเช่น คุณประทีป หอมจรรยา คุณวิฑูรย์ แนวพานิช(ประธานกรรมการฯสันนิบาติสหกรณ์ฯ), ดร.วสันต์ ทองไทย, ดร.สุนทรา โคบัว, อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุล, คันศร คมภักดี, นลธวัช สมาธิ,นพคุณ ยังเอี่ยม, นอ.ดร.สมจิตร แก้วนาค, พลตรีหญิง อนงค์ หัสดิน และศิริชัย ออสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์