สัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
งานสัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงานการประชุมสัมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3(พ.ศ.2555-2559) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ที่ร.ร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์หลายท่านเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้