ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด ผ่านเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด ประสานงานโดย คุณยวง อยู่มา ประธานกรรมการฯ, ผอ.ชุติมา รัตนสกล และ ผอ.ปราโมทย์ เลาสัตย์ แห่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผจก.ปิยะพร ปานดอนไพร เมื่อ 13 กันยายน 2554