ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์นิคมบางระกำ จำกัด