ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ผ่านเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด ประสานงานโดย คุณประภาส งามสงวน ประธานกรรมการฯ, ผอ.ภิรมย์ สิทธิกมลรัตน์ และผ.อ.อาทิตยา สนประเทศ แห่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 13 กันยายน 2554