ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร - มีหน้าที่ดูแลด้านเอกสารสัญญา  เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกด้วยกันและยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เพื่อประโยชน์ในการติดตามหนี้หรือประสานงานกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกที่ผิดสัญญาให้เร่งรักหนี้สิน หรือประนอมหนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการชำระหนี้ให้กับ ชสท.ต่อไป ตลอดทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหารและธุรกิจของ ชสท.  จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการทำงานและประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ชสท. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพและติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ, สหกรณ์สมาชิก, องค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ชสท.และดำเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงของชสท.กับบุคคลภายนอกจัดทำเอกสารนิติกรรมของ ชสท.สรุปรายงานการดำเนินงานของพนักงานขาย วิเคราะห์ลูกหนี้และ สรุปรายงานงบกำไร -ขาดทุนจากฝ่ายธุรกิจของ ชสท.