ชสท. รับมอบหนังสือรับรองร้าน Q-SHOP
ชสท. รับมอบหนังสือรับรอง ร้าน Q-SHOP
เมื่อวันที่ 6 ก.ย.54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายเรวัติ  เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. เข้ารับมอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) โดย นายจิรากร โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานมอบ ซึ่งในปี 2554 ร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 209 ราย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กทม.