สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท.
           สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำโดย ณัฐกร แก้วดี ประธานฯ ดร.ปรากรม ประยูรรัตน์ และคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมกิจการของ ชสท.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เชื่อมโยงธุรกิจ ได้ข้อมูลมากมาย จะพบกันอีกครั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2554