เข้าแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
เข้าแสดงความยินดีแด่
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารของ ชสท. พร้อมด้วย นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และคณะผู้บริหาร บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด  เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง