ชสท.เยี่ยมชมร้าน Q-SHOP จ.สุราษฎร์ธานี

ชสท. เยี่ยมชม ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) จังหวัดสุราษร์ธานี

           ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางไปเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) ณ ที่ตั้งร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) อาคารสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร ได้จัดฝึกอบรมอบรมส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นร้านค้าคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายปรีชา ซั๋วต๋อ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมด้วย นางกัลยารัตน์  เทพเลื่อน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ วันนี้ 16 ส.ค. พ.ศ.2554 

          ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้เครื่องหมาย “Q” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้เครื่องหมาย “Q” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต และแปรรูปสินค้าดังกล่าวสามารถจำหน่ายสินค้า “Q” ได้ในราคาสูง กว่าสินค้าทั่วไป

          นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร และผู้ประกอบการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง (Premium Grade) และเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการผลิต และข้อมูลความต้องการสินค้า “Q” ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ค้า ทำให้เกิดเครือข่ายทางการตลาดในอนาคต

          หากท่านใดสนใจสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพหรือต้องการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดต่อได้ที่  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด   184/6 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทร.077- 222647 , 077 - 272461 แฟกซ์. 077 - 272461