ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก.

ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก. 

                นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. และเจ้าหน้าที่ ชสท. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด โดยมี นายจิต  เพ็ชรกาล  ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด พร้อมด้วยนายสมบัติ  นวนสินธุ์  ผู้จัดการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด

                ในวันเดียวกันนี้ทางได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ในการนี้ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และนายลัภย์  หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2554 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย นอกเหนือจาการประกอบกิจการที่มุ่งบริการให้แก่สมาชิกแล้ว สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างสม่ำเสมอ

                ด้วยการบริหารของ นายจิต  เพ็ชรกาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์การเกษตร (เอนกประสงค์) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2554 และอีกหลากหลายรางวัลที่แสดงให้เห็นแล้วว่า สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ได้ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการและวิธีการสหกรณ์ที่มุ่งให้บริการแก่สมาชิก ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อชุมชนไปพร้อมๆ กัน