Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมและกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-Shop) รุ่น 7 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานนี้ คุณชนินทร  สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคุณสามารถ  ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ และผู้นำสหกรณ์จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมงาน