Q-shop รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร
จัด  
Q-Shop ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ” (Q-Shop) รุ่นที่ 6 ในการนี้ นายจิรากร  โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษโดย คุณจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเสนาะ  ทับเล  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร จำกัด และกรรมการ ชสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

                นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  แสดงวิศัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโครงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานให้เกษตรกร โครงการนี้จึงเป็นผลดีกับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรและสหกรณ์ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต

                วิทยากรที่ให้ความรู้ในหัวข้อ “ความสำคัญของการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ”  บรรยายโดย นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย  รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. และหัวข้อ “ความรู้และการจัดการร้าน Q – Shop” บรรยายโดย นายสังวรณ์   เสนะโลหิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

การอบรม รุ่นที่ 6 นี้มีบรรดาสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สระบุรี ลพบุรี และสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน