นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาเกษตรกร จ.ชุมพร

ดร.ปิยวิทย์  โกฎเพชร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดชุมพร
กรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

นายปิยวิทย์  โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และโดยตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งผลการเลือกตั้งไร้คู่แข่งขันเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2554 เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3  

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระอนุเสาวรีย์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนี แจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ สนง.สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวัน. เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธัในวันนี้ครบทุกหน่วยงาน ณ.ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

     นายปิยวิทย์  โกฎเพชร และนายศิริชัย  ออสุวรรณ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนา สานพลังประชารัฐ

            สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดเวทีสัมมนาประจำปี "สานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรและภาคเกษตรกรรม" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ส่วนในภาคบ่าย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ... ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-Commerce) ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้  โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจากทั่วประเทศ 2000 กว่าคน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี

รายการตามสบายรีสอร์ท ชุมพร Tamsabai Resort และ รายการถามตรงตอบจริง

  
 
 
 

เข้ารับรางวัล

 

ดร.ปิยวิทย์ โกฎเพชร ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนจ.ชุมพร ขอบคุณนายกฯประยุทธ์
ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดชุมพร ขอขอบพระคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านรองนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ทุกท่านครับ ที่ใช้จังหวัดชุมพรเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) สัญจร ครั้งที่34/2561 วันที่20-21 สิงหาคม 2561 ทำให้จังหวัดชุมพรเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จังหวัดชุมพรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดชุมพรเป็นประตูภาคใต้ มีความอุดมสมบูรณ์ทุกด้าน และ เป็นเมืองที่ทำการเกษตรเกือบ 100 เปอร์เซ็น มีการปลูกทุเรียนหมอนทอง มังคุด เงาะ กาแฟโรบัสต้า และยังมีการปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด รายได้หลักของจังหวัดชุมพร ได้มาจากผลผลิตการเกษตรที่ส่งออกขายต่างประเทศ ได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้าน และในอนาคตข้างหน้าจังหวัดชุมพร จะเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาและมีความเจริญเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นๆ และก็ต้องขอขอบพระคุณ พล.ต กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เป็นผู้ประสาน และเชิญ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงมาประชุม ครม สัญจร ที่จังหวัดชุมพร และได้ตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ในจังหวัดชุมพร อย่างเป็นทางการ และได้จัดสรรคงบประมาณลงจังหวัดชุมพร มากเป็นประวัติศาสตร์ พี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ขอสนับสนุน (ลุงตู่) พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อครับ
ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ

ชื่อ - นามสกุล
ดร.ปิยวิทย์  โกฎเพชร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขศึกษา วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี(พ.ศ.2529)
- ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาโท รังสีแพทย์ มหาวิทยาลัย Argentina Germany University
ปริญญาเอก (ระดับดุษฎีบัณฑิต) จากฟอลริด้าสหรัฐอเมริกา  international university morality from USA
- ปริญญาบัตรชั้นสูง นักปกครองระดับสูง (น.ป.ส.) หลักสูตรการบริหารภาครัฐและ กฎหมายมหาชน
รุ่่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2550)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2539)

ประวัติการทำงาน

- รับราชการฝ่ายรังสีเทคนิค โรงพยาบาลชุมพร (พ.ศ.2522-2533)

ทำงานในอดีต

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชุมเวช ชุมพร (พ.ศ.2533-2535)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2536-2538)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี จ.ระนอง (พ.ศ.2538-2540)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรีหัวหิน จ.ประจวบฯ (พ.ศ.2541-2547)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านปรีชา เหล่าพงศ์ชนะ (พ.ศ.2549)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการความมั่นคงกิจการทหารสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2549)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา (พ.ศ.2551)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา 
- ทีี่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชุมพร (พ.ศ.2547-2550)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และสื่อสารเทคโนโลยีวุฒิสภา
- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร
- ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
- ที่ปรึกษารอง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (พล ต.ต. พงษ์ชัย สุขคหุต)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการติดตามการทำงานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กต.ตร จังหวัดชุมพร
- คณะอนุกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร วุฒิสภา
- รองประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชุมพร

การศึกษาดูงานต่างประเทศที่สำคัญ

- ศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศเยอรมันนี (พ.ศ. 2535 - 2537)
- เรียนและศึกษาดูงาน การใช้เครื่องมิือแพทย์ X-RAY COMPUTER ที่ประเทศ เยอรมันนี (พ.ศ.2537-2538)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานโรงพยาบาล ที่ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2540)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานโรงพยาบาล ที่ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ.2541)
- ศึกษาดูงานของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน ที่ประเทศฟรั่งเศส (พ.ศ.2550)
- ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ.2551)
ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ประเทศใต้หวันและฮ่องกง (พ.ศ.2551)
- ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ.2552)
- ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ.2553-2554)
- ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ประเทศเนเธอแลนด์  (พ.ศ.2554)
- ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ประเทศเบลเยียม (พ.ศ.2554)

-  ศึกษาดูงานภาคเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ประอิตาลี (พ.ศ.2554 - 2555)

-  ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรที่ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว (พ.ศ.2555-2556)
-  ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกของโลกที่ประเทศเยอรมันนี  เชค และออสเตรีย (พ.ศ.2556)

-  ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรประเทศจีน (19 - 25 กันยายน 2556)

-  ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรประเทศอังกฤษ ( 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557)

-  ศึกษาดูงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ประเทศพม่า (25 - 29 พฤศจิกายน 2557)

-  ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2558 

-  ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง - มาเก๊า ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558 

-  ศึกษาดูงานประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2559

-  ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2560

-  ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 5 พฤศจิกายน 2560

-  ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 13 - 18 มกราคม 2561

-  ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2561

-  ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 62

ผลงาน

-  นักกีฬาทีมชาติไทย 

-  นักกีฬายอดเยี่ยม 3 สมัย ปี พ.ศ.2531 - 2533

-  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเลิศ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2554 และ 2555

-  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ กต.ตร ดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555

-  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ กต.ตร ดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556

-  ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี 2556

ตำแหน่งปัจจุบัน

- สมาชิกสภาเกษตรกรเกษตรแห่งชาติ
- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
- กรรมการปาล์มนำ้มันแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการการปฎิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างยั่งยืน
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการเกษตร สภาขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
- รองประธานคณะกรรมการปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
- ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดชุมพร
- ที่ปรึกษาชุมนุมเกษตรจังหวัดชุมพร 
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา)

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ี 25-29 เมษายน 2560

bike for MoM ที่จังหวัดชุมพร

วันที่16 สิงหาคม เวลา 15.9 น. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ท่านอัยการจังหวัดชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการ พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพร พร้อมใจกัน ปั่นเพื่อแม่ โดยมีนายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด bike for MoM ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายต่อแม่ของแผ่นดิน ณ.หน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมปั่นเพื่อแม่มากเลยครับ

ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

วันที่12 สิงหาคม เวลา 9.00 น. นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3

     ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สมสมร ออสุวรรณ มารดานายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ณ วัดเสมียนนารี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชสท.

ประชุมของสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ซึ่งวันนี้มีวาระในการลงมติ เรื่องพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมธิการสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ น.ส ปณิดา โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" วันที่ 23 ตุลาคม โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ พล.ตรี ฐิติ ติดถะสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 มาเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนมาร่วมในพิธีวางพวงมาลา"วันปิยมหาราช"ครบทั้งจังหวัด ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
วันที่ 20 ส.ค 2562 เวลา 9.00น. ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และ น.ส ปณิดา โกฏเพชร. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดโครงการ “สัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยมี นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 และ ท่านศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร มาเป็นประธานในพิธี และ บรรยายพิเศษ เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ต สมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เวลา 11.00น. ดร. วิชิต นันทวรวัน ผู้เขี่ยวชาญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง กลยุทธการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการครอบครองพืชกัญชา 2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ และ ในช่วงบ่าย จัดเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นแนวทาง ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อการแพทย์ โดย ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์หาดใหญ่ ผู้แทน ป.ป.ส ภาค 8 และผู้แทนจากสาธารณะสุขจังหวัดชุมพร ในวันนี้มี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนเกษตรกร องค์กรเกษตร สมาชิกสภาเษตรกรจังหวัดชุมพร พี่น้องประชาชน เข้าร่วมสัมมนา 250 คน ณ.ห้องประชุม โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร
ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าแสดงความยินดี กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มอบ ป้ายชื่อ ที่ทำจากพญาไม้ เป็นไม้มงคล และได้นั่งหารือ เรื่องการประกันราคาปาล์มน้ำมัน และ เรื่องการประกันราคายางพารา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านรับปากว่าจะช่วยเหลือเกษตรกร ทุกด้านครับ ณ.ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์