ประธานฯ ชสท. ร่วมงาน
 

นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ร่วมงาน "เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์" 

   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าร่วมงานพิธีเปิด "เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์" จัดโดยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ในการนี้ ท่านนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายบุญเลิศ  แสนหลวง ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด และ   คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ, นายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครปฐม จำกัด, นายสิริไพบูลย์ นุศิริหาญ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด, นายภูวนารถ  ชูชม ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด, ทีมงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรหลวงดอยอินทนนท์  โดยมี นายยิ่ง แซ่ย่าง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด นายบุญสว่าง แซ่วะ ผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -15 สิงหาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด บ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่