ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
        นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าแสดงความยินดีกับคณะกรร​มการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ​ไทย จำกัด (ชรสท.) เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ​ไทย จำกัด