ชสท. จัดโครงการ Q-Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่

ชสท. จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) รุ่นที่ 5

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop )  รุ่นที่ 5  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับเกียรติจาก นายวิทย์  นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายปรีฏา  เจียไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดลำปาง นายสมบูรณ์  จันทาพูน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน