ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ  โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยมี นายบุญส่ง สมบุญ  ประธานกรรมการ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ

        โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างตลาดรองรับผลผลิตปาล์มที่แน่นอนในราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์ ช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตปาล์มน้ำมัน เมื่อเทียบกับการขายปาล์มสดตลอดจนผลพลอยได้จากการขายเศษเหลือจากการสกัดก็สามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์มีความมั่นคงในรายได้จากอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันและส่งเสริมการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ให้ยั่งยืนถาวร

          สหกรณ์ท่าแซะก่อตั้งเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2514 มีสมาชิกเริ่มแรก 439 ครอบครัว ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 3,000 คน โดย สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 ประเภทสหกรณ์นิคม โดยมีนายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างโอกาสเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และชีวิตแก่สมาชิกด้วยแนวทางคิดบริการ ตามหลักการสหกรณ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อสู่การเป็นผู้นำ” เมื่อปี พ.ศ. 2529 สมาชิก “สหกรณ์นิคมท่าแซะ”นำโดย            นายเหื้อง  ทองรอด ประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น ได้ชื้นชมแสดงความยินดี เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ. 2532 ชุมพรได้ประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์ ได้พัดกระหน่ำ สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้กับสมาชิกทุกรายของสหกรณ์ฯแต่ด้วยความมุมานะ กอปรกับได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ทำให้สหกรณ์ฯลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง มีการพัฒนากิจการให้ก้าวไกล เร่งฟื้นฟูแต่รอบคอบ เพื่อให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลง และด้วยความร่วมมือของมวลสมาชิก คณะกรรมการทุกชุดและเจ้าหน้าที่ทุกคน สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด วันนี้สามารถสร้างผลกำไรทะลุเป้าและสมาชิกมีรายได้มั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้มแข็งยั่งยืน จึงไม่แปลกใช่หรือไม่กับรางวัลดีเด่นแห่งชาติปี2553 ที่คู่ควรได้รับอย่างภาคภูมิใจ