ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
 • 12 October 2020
 • 86
 • 0
โครงสร้างฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
อ่านต่อ
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร
 • 12 October 2020
 • 93
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ
ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร
 • 12 October 2020
 • 85
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ
ส่วนงาน ชสท.
 • 12 October 2020
 • 74
 • 0
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร  ทำหน้าที่ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคายุติธรรมให้กับสหกรณ์และเกษต...
อ่านต่อ
ฝ่ายการพิมพ์
 • 12 October 2020
 • 88
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ