หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 35

   รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 35
1.  นายศิริชัย  ออสุวรรณ 2.  นายดิเรก  สังขจันทร์ 3.  นายเรวัต  เปี่ยมระลึก
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.  นายนัด  ดวงใส 5.  นายณัฎฐชัย  จิตรถนอม 6.  นายสมบูรณ์  เงินกร
กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
7.  นายวิลาศ  สุริวงษ์ 8.  นายอุทัย  ใครอินทร์ 9.  นายประภาส  งามสงวน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
10.  นายยวง  อยู่มา 11.  นายบุญเลิศ  แสนหลวง 12.  นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
13.  นายวนิตย์  อาจสาลี 14.  นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ 15.  นายภัคพล  หูมดา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
16.  นายวิเชียร  เชื้อไทย 17.  นายประมวล  ศรีมะฆะ 18.  นายสะหรี  พันหวัง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
19.  นายเฉียบชัย  คงพุท 20.  นายปิยวิทย์  โกฎเพชร 21.  นายธงชัย  สุภาดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา
22.  นายเสนาะ  ทับเล 23.  นายสมชาย  วิเศษรจนา 24.  นายพยงค์  พรศิริรัตน์
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view