หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559

ชสท. ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับ “ดีเลิศ”

ชสท. ได้รับคะแนนการประเมินธรรมาภิบาล ร้อยละ 99 อยู่ในระดับดีมาก
และการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์
ร้อยละ 98.96

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view